b-U-tiful  -

                                            be YOU, be beautiful

                  Be you - be beautiful